REGULAMIN POBYTU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a „Pensjonatem Kasia i Michał (KiM)”

§ 2
REZERWACJA

1. Potwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub drogą elektroniczną stanowi akceptację powyższego Regulaminu i jest potwierdzeniem zawarcia umowy przez Klienta.
2. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty 30% zadatku w podanym terminie na rachunek bankowy „ KiM”. W przypadku braku wpływu zadatku rezerwacja ulega anulowaniu.
3. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką w biurze „KiM”
4. Przy anulacji rezerwacji w terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
5. Istnieje możliwość przeprowadzenia anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, tylko w sytuacji gdy wskaże on nowego Klienta na ten sam pokój i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

§ 3
CENA

1. Ustalona z Klientem  cena obejmuje :

  • pobyt w pokoju maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za 1 dobę,
  • wyżywienie zgodnie z wyborem opcji wartości doby (BB lub HB),                            
  • opłatę klimatyczną

§ 4
WARUNKI POBYTU

1. Okres rozliczeniowy pokoju wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Klienta.
2. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
3. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej „KiM” niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do pokoju. Za wszystkie szkody powstałe w trakcie pobytu odpowiada Klient i jest on zobowiązany do ich usunięcia lub rekompensaty finansowej.
5. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia pokoju w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.
6. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w pokojach bez zgody „KiM” oraz przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w tym zakresie, klient może zostać ukarany karą porządkową w wysokości 50zł każdorazowo za naruszenie regulaminu.
8. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od pokoju przedstawicielowi „KiM”.
9. W wyjątkowych sytuacjach – awarii w pokoju, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego – „KiM” ma prawo do udostępnienia Klientowi lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni odpowiadającej zarezerwowanemu pokojowi, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny pokój umowa ulega rozwiązaniu, w związku z czym „KiM” ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego sumy pieniędzy pomniejszonej o rzeczywisty czas pobytu.
10. „KiM” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu a także innych przedmiotów należących do Klienta.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych „KiM”.
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§ 6
INNE

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2009 roku.